Čo je potrebné vedieť pre možnosť požiadať o dotáciu

1. Musíte mať vypracovanú cenovú ponuku s jasne dohodnutou zostavou s presným počtom a typom kolektora daného výrobcu. Od počtu a typu kolektora sa odvíja stanovenie výšky dotácie. Maximálna výška dotácie je stanovená na 1750,-Eur pri výkone 3,5kW, čiže 500,-Eur na 1kW. Maximálna nárokovateľná výška poukážky je 50% oprávnených nákladov.

2. V prípade, že akceptujete cenovú ponuku na konkrétnu zostavu, pošleme Vám návrh zmluvy medzi Vami a nami ako budúcim zhotoviteľom.

3. V prípade akceptácie zmluvy o dielo, ceny a podmienok si dohodneme osobnú obhliadku miesta realizácie, kde doriešime detaily. Cena za solárnu zostavu je nemenná a je možné ju korigovať – upraviť, len v závislosti od dĺžky rozvodov v položke rozvody s izoláciou, tak ako bude uvedené a dohodnuté v zmluve o dielo.

4. O dotáciu podľa pravidiel Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ( ďalej len SIEA ), by mal požiadať každý žiadateľ sám – všetky informácie a vzor pre vyplnenie žiadosti Vám zašleme na vyžiadanie podľa dohodnutej zostavy a počtu vlastníkov uvedených na liste vlastníctva o ktorom nás musíte informovať predom. Ak nemáte z nejakých dôvodov čas zúčastniť sa prebiehajúceho kola s možnosťou požiadať o dotáciu, môžeme zabezpečiť získanie dotácie pre Vás aj v našej réžii – prečítajte si bod 5.Pravidlá SIEA, ale hovoria, že o dotáciu by si mala požiadať každá domácnosť samostatne.

5. Ak chcete využiť možnosť a máme požiadať o dotáciu za Vás je potrebné do žiadosti, ktorá sa vypĺňa v systéme SIEA na web stránke www.zelenadomacnostiam.sk, poznať základné informácie z Vášho listu vlastníctva, preto budeme potrebovať tieto podklady:

  • číslo listu vlastníctva na ktorom je zapísaná stavba – rodinný dom, alebo rozostavaná stavba
  • aktuálny trvalý pobyt všetkých vlastníkov uvedených na LV – presne podľa občianskeho preukazu
  • okres, obec a katastrálne územie predmetnej STAVBY – nehnuteľnosti
  • mobilný kontakt na jedného vlastníka na liste vlastníctva, alebo zástupcu pre prípadnú kontrolu a kontakt so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá tento projekt zastrešuje.

6. O získaní dotácie pre Vás, Vás budeme informovať mailom, ako náhle dostaneme vyjadrenie zo SIEA na náš mail z ktorého budeme potvrdzovať – verifikovať záujem o poukážku na dotáciu na žiadanú solárnu zostavu, miesto inštalácie a na Vás ako žiadateľa.

7. Do cca týždňa by Ste mali poštou dosať doporučene zo SIEA zmluvu medzi štátom (SIEA) a Vami ako žiadateľom v dvoch vyhotoveniach. Jedna zmluva obsahuje ( zmluvu, poukážku a čestné prehlásenia ).Vy si necháte jedno kompletné vyhotovenie zmluvy ( 1-paré ) – odložiť a uschovať.Druhé kompletné vyhotovenie zmluvy, bude potrebné doručiť nám ako budúcemu zhotoviteľovi. Predtým je však potrebné dať overiť podpisy na zmluve všetkých vlastníkov uvedených na zmluve. Môžete dať overiť celú zmluvu aj s čestnými prehláseniami ako celok, takéto vyhotovenie bude drahšie. Lacnejšie je overiť podpisy len na samotnej zmluve „ za domácnosť“, hneď za podpisom SIEA a čestné prehlásenia stačí podpísať, nie je potrebné ich overovať.

8. Takto overenú zmluvu je nám potrebné doručiť, čo najskôr, nakoľko poukážku v tejto zmluve musíme do 30.dní od vydania zaregistrovať v systéme SIEA podľa sériového čísla a overovacieho kódu a dátumu Vami podpísanej a overenej zmluvy  inak prepadne a stane sa neplatnou. Pre urýchlenie môžete prednostne zaslať do mailu poukážku a dátum overenia  Vášho podpisu.

9. Po zaregistrovaní Vašej zmluvy v systéme SIEA sa spáruje Vaša poukážka a zmluva s nami ako zhotoviteľom, aby sme si následne po inštalácii, odovzdaní diela a zaslaní kompletnej dokumentácie aj s Vašou overenou zmluvou do SIEA mohli uplatniť vrátenie výšky dotácie o ktorú budete Vy platiť za kompletnú solárnu zostavu menej.

10. V tejto fáze po registrácii Vašej poukážky sa môže pristúpiť k samotnej realizácii diela. Dielo je potrebné zhotoviť a ukončiť v termíne, ktoré určuje SIEA. Po úhrade zálohovej platby si dohodneme termín montáže. Pre urýchlenie celého procesu je možné zálohu zaslať aj skôr, ak máte záujem o realizáciu medzi prvými.

Facebook
Twitter
LinkedIn